K NIỆM NGÀY TANG YÊN BÁY (17.6.1930-17.6.2014)

VỊ QUỐC                                   

             
Hôm nay tưởng niệm đấng anh hùng

Hai tám tuổi đời gãy kiếm cung


Giữa buổi pháp trường nêu tiết liệt

Trong thời loạn thế tỏ gương trung

Nước nhà trước cảnh không đường thoát

Tổ quốc đương cơn đến lối cùng

Yên Bái một phen trời chấn động

Anh hùng hào kiệt chết ung dung!

Lệ buồn rơi khôn phai nhòa lịch sử
Máu căm hờn quyết rửa sạch giang sơn


(Tưởng nhớ ngày 17.6.1930 - 17.6.2014 của thi sĩ Đào Thi Nhân)